UFABET แทงบอลพารวย สวิสเซอร์แลนด์ Legalises การพนันออนไลน์

UFABET แทงบอลพารวย สวิสเซอร์แลนด์ Legalises การพนันออนไลน์

UFABET แทงบอลพารวย

UFABET แทงบอลพารวย สวิสเซอร์แลนด์ Legalises การพนันออนไลน์ หลังจากการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการในสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน 2561 รัฐบาลได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการใน การทำให้การพนั นออนไลน์ ถูกกฎหมายในพื้นที่ ของป ระเทศ

ตามกฎหมายใหม่การเปลี่ ยนแปลงจะมีการ ดำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2019 สภา สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มรับคำขอจากผู้ประกอบการที่สนใจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 การปฏิ รูปได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เมื่อมีการเรียกเก็บเงิน ส่งไปยังรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะเป็นประโย ชน์ต่อระบบภาษีของประเทศ สวิตเซอร์แล  นด์และเพื่อปกป้อ งผู้เล่นในท้องถิ่นจากการฉ้ อโกง การพนันที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากการลงคะแนนเสียงUFABETอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มิถุนายน 2018 และผลลัพธ์ที่ออ กมาเป็นที่โปรดปรา นของ“ พระราชบัญญัติ การพนันเงิน” รัฐบาลสวิสไ ด้ตัด สินใจที่จะดำเนินการเ ปลี่ยน แปลงใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2562  ตามพระราชบัญญัติใหม่

คาสิโนในท้อง ถิ่นทั้งหมดจะมี โอกาสเสนอโป๊กเกอร์รูเล็ตและแบ ล็คแจ็คออ นไลน์ คาสิโนที่ผ่า น การอนุมัติทั้ งหมดจะได้รับใบอนุญ าตจาก Fede ral Council ของสวิสเซอร์ แลนด์และ จะต้องจ่ายภาษีบางอย่าง กำ ไร

ที่เกิดจากการเก็บภาษีของ อุตสาหกรรมการพนันจะนำ ไปใช้เป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญชราภาพ รัฐบาลสวิสได้ตัด สินใจลดความเสี่ยงของการติดกา รพนันด้วยการกำหนดวงเงินเดิมพันสูงสุดที่สมเหตุสมผล

สำหรับเกมโป๊กเกอร์ตัวอย่างการเดิมพันสูงสุดคือ CF 20,000 ซึ่งใกล้เคียงกับ£ 154 เราเตือนคุณว่ากฎหมายการพนันวิตเซอร์แลนด์ใหม่ได้รับในขั้นตอนการพัฒนาตั้งแต่ 2015 เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติที่ส่งมาอย่างเป็นทางการเรียกเก็บเงินไปที่สวิสรัฐสภา

กฎหมายกา รพนั นในประเทศสวิตเซ อร์แลนด์มีการเปลี่ยน แปลงมากมายตลอดห ลายปีที่ผ่านมา ในปี 1993 ประเท ศเพิ กถอน การห้ามก ารเล่นการพ นันตามรัฐธรรมนู ญและในปี 2000 คาสิโนบนบกสวิสได้รั บอนุญาตให้มีก าร จำกัด การเดิมพัน

กฎหมา ยการพนั นใหม่อนุญาตให้  บริษั ท คาสิโนที่ ทำงานในปร ะเทศเปิดเว็บไซต์ คาสิโนอ อน ไลน์

เ ท่านั้น ไซต์คาสิโน ต่าง ประเท ศจะไม่มีใ ห้บ ริการสำหรับผู้เล่นชาวสวิ ส และผู้ให้บริก ารอินเ ทอร์เน็ตในพื้นที่จะต้อง จำกัด การเข้าถึง  อย่างไรก็ตามข้อ จำกัด

ของ คาสิโน ออ นไลน์ นอ ก ชายฝั่ง ไม่ เพียง แต่เกิดจากความ กังวลของรัฐบาลสวิสว่าเว็บไซต์การพนันต่างประเทศจะไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่น แต่รวมถึงว่าพวกเข าอาจคุกค  ามความป ลอดภัย ของผู้เล่นในท้องถิ่น

ในขณะที่นักวิจา  รณ์ไม่เห็ นด้ว ยอ้างว่าประเทศ ในสหภาพยุโรปห ล ายแห่งได้รวมคาสิโนออ นไล น์ต่างประเทศจำ นวนมากเ  ข้ากับตลาดใน

ปร ะเทศของตนผู้สนับสนุนกฎห มาย ใหม่ยืนยันว่าเว็ บไซต์คาสิโนต่างประเทศไม่ สามารถควบคุมได้อย่างสมบู รณ์และ ผู้เล่นใน ท้องถิ่นจะถู กหลอ กล วง ในค วามเป็นจริง,

จากการเปลี่ ยนแปลงล่า สุดของกฎหมายการพนันสวิตเซอร์แลนด์ไ ด้รวมประเ ทศในยุโรปหลายป ระเทศที่ได้ปรับปรุงกฎห มายการพนันภา ยใน 2 ปีที่ผ่าน มา เราเตือนคุณ ว่าทุกประเทศในยุโรปสมาชิกสหภาพยุโรปมีอิสระใน

การสร้างก ฎหมายUFABET สูตรแทงบอล การพนันของตนเองโดยไม่มีการแ ทรกแซงจากสหภาพม ากเกินไป ตัวอย่างเช่ นเมื่อปีที่แ ล้วฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกส และอิตาลีตัดสินใจที่จะอัปเดตกฎหมายการพนันของพว กเขาและอนุญาตให้เกม โป๊กเกอร์ออนไลน์จากต่างประเทศ

ดำเนิน การอ ย่างถูกก ฎหมายและสามารถเข้าถึงผู้เล่นในท้องถิ่นได้ ดังนั้นหลายประเทศในยุโรปจึงเริ่มชะลอการ จำกัด การพนันโดยทำให้การพนันออนไลน์เปิดกว้า งมากขึ้นสำหรับผู้เล่นในท้องถิ่น